Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné podmienky pre používanie Webovej aplikácie a využívanie Služby definujú základné práva, povinnosti a podmienky používania a využívania Služby Prevádzkovateľa Webovej aplikácie (ďalej len "Prevádzkovateľ").I. Výklad pojmov

1.1. Pre účely týchto Všeobecných podmienok majú nasledujúce pojmy tento význam:II. Registrácia

2.1. Použitie Cyklosafe je možné až na základe úspešnej registrácie Užívateľa a úhrade príslušného Predplatného v zmysle Cenníka vo Webovej aplikácii v rámci Predplatného obdobia.

2.2. Registrovať sa, uhradiť Predplatné a ďalej používať Služby môže výlučne fyzická osoba, ktorá v deň registrácie dovŕšila aspoň 16 (slovom: šestnásť) rokov. Mladšia osoba je oprávnená sa registrovať a používať Služby výhradne so súhlasom svojho zákonného zástupcu, pričom za takúto osobou zodpovedá v plnom rozsahu jej zákonný zástupca. Za registráciu a použitie Služby osobami nespôsobilými v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto Všeobecných podmienok nezodpovedá Prevádzkovateľ, ale výlučne len osoby, ktoré napriek uvedenému Služby Prevádzkovateľa použili.

2.3. Za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v rámci registrácie zodpovedá Užívateľ.

2.4. Po úspešnej registrácii vo Webovej aplikácií a úhrade Predplatného v zmysle Cenníka bude Užívateľovi sprístupnené jeho jedinečné identifikačné číslo (odomykací kód), na základe ktorého bude možné využívanie Cyklosafe (odomknutie Cyklosafe a úschova bicykla). Identifikačné číslo (odomykací kód) bude platné po krátku dobu, po uplynutí tejto doby je možné požiadať o obnovenie identifikačného čísla. Identifikačné číslo je určené výlučne jednému Užívateľovi.

V prípade nedoručenia identifikačného čísla (odomykacieho kódu) najneskôr do 1 (slovom: jednej) minúty od splnenia podmienok na jeho zaslanie, je potrebné bezodkladne telefonicky, zaslaním e-mailovej správy alebo prostredníctvom na to určeného kontaktného formuláru kontaktovať Prevádzkovateľa.

2.5. Po uhradení Predplatného podľa Cenníka Služby prebehne automatické zúčtovanie platby v prospech Prevádzkovateľa, ktorým je stiahnutie peňažných prostriedkov z platobnej karty Užívateľa prostredníctvom zabezpečenej certifikovanej platobnej brány, ak sú na to splnené podmienky podľa týchto Všeobecných podmienok.

2.6. Ohľadne Predplatného platí, že:

2.7. Užívateľ berie na vedomie, že úhradou Predplatného mu vzniká dočasné právo na používanie Služby Prevádzkovateľa v rozsahu a spôsobom definovaným v týchto Všeobecných podmienkach a využívanie Cyklosafe v zmysle podmienok ustanovených Vlastníkom Cyklosafe.

2.8. Registrovaný Užívateľ má právo na zmenu údajov a obnovu hesla vo svojom Užívateľskom účte.

2.9. Platnosť Predplatného zakúpeného na 24. (slovom: dvadsaťštyri) hodín začína plynúť až okamihom riadneho odpísania sumy Predplatného v prospech účtu Prevádzkovateľa. Platnosť ostatných Predplatných začínajú plynúť v deň riadneho odpísania sumy Predplatného v prospech účtu Prevádzkovateľa.III. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy a jej trvanie

3.1. Užívateľ potvrdzuje, že úhradou Predplatného akceptuje ceny Služby.

3.2. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným uhradením objednávky Predplatného Prevádzkovateľovi v zmysle týchto Všeobecných podmienok.

3.3. Po vytvorení objednávky bude Užívateľovi, na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácií, zaslaný potvrdzujúci email.

3.4. Pred definitívnym uhradením Predplatného Prevádzkovateľ odporúča Užívateľovi využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto Všeobecné podmienky a reklamačné podmienky.

3.5. Webová aplikácia ponúka možnosti platby prostredníctvom Certifikovanej Platobnej Brány (platba vykonaná elektronicky prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány s možnosťou platby platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Dinners Club International, prostredníctvom internetbankingu alebo inými platobnými spôsobmi). Platobná brána zodpovedá celosvetovým štandardom a spĺňa najprísnejšie bezpečnostné požiadavky MasterCard SecureCode a Verified by VISA.

3.6. Kúpna zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom sa uzatvára na dobu určenú pre typ Predplatného, ktorý si Užívateľ pri registrácii zvolí. Ak tieto Všeobecné podmienky neustanovujú inak, Kúpna zmluva podľa predchádzajúcej vety sa skončí uplynutím doby určenej pre zvolený typ Predplatného.

3.7. Nakoľko, sa Kúpna zmluva uzatvára na dobu určitú, nie je možné túto zmluvu vypovedať.

3.8. Užívateľ svojou registráciou vyjadruje svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 Zákona. Prevádzkovateľ týmto poučuje Užívateľa, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety, stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ akceptovaním týchto Všeobecných podmienok potvrdzuje, že bol riadne o uvedenom poučený.IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Užívateľ zodpovedá za riadne plnenie povinností vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto Všeobecných podmienok. V prípade, ak porušením právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok spôsobí akúkoľvek škodu (na majetku, prípadne inú škodu) Prevádzkovateľovi alebo tretej osobe (Užívateľovi, partnerom alebo subdodávateľom Prevádzkovateľa), zodpovedá v plnom rozsahu za takto spôsobenú škodu.

4.2. Užívateľ využíva Služby Prevádzkovateľa vždy na vlastnú zodpovednosť.

4.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za použitie Služby osobami, ktoré na to nie sú oprávnené v zmysle týchto Všeobecných podmienok alebo príslušných právnych predpisov.

4.4. Užívateľ smie použiť Služby výlučne pre svoje potreby a nie je oprávnený umožniť jeho využitie osobe, ktorá nesplnila podmienky pre jeho použitie ustanovené týmito Všeobecnými podmienkami.

4.5. Užívateľ nie je oprávnený poskytnúť identifikačné číslo (odomykací kód), prípadne iné prístupové údaje k použitiu Služby Prevádzkovateľa a využitiu Cyklosafe, ktoré mu boli pridelené Prevádzkovateľom, inej osobe. Užívateľ je povinný uskutočniť kroky smerujúce k utajeniu identifikačného čísla (odomykacieho kódu) tak, aby nemohol byť použitý neoprávnenou osobou.

4.6. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť registráciu, ukončiť registráciu alebo neumožniť využitie Služby osobe, ktorá porušila podmienky stanovené týmito Všeobecnými podmienkami, spôsobila škodu na zdraví, živote, majetku alebo inú škodu Prevádzkovateľovi, Vlastníkovi Cyklosafe alebo inej osobe/Užívateľovi, prípadne nepreukázala, že má oprávnenie na použitie Služby Prevádzkovateľa.

4.7. V prípade akejkoľvek škodovej udalosti je Užívateľ povinný o uvedenom bezodkladne informovať Prevádzkovateľa alebo Vlastníka Cyklosafe prostredníctvom telefonického kontaktu alebo kontaktného e-mailu Prevádzkovateľa uvedeného na Internetovej stránke alebo Webovej aplikácii, ako aj príslušné inštitúcie alebo orgány, najmä políciu.V. Poplatky a platobné podmienky

5.1. Všetky ceny spojené s využívaním Služieb Prevádzkovateľa, najmä Predplatné, sú uvedené v Cenníku Prevádzkovateľa, dostupnom na Webovej aplikácií.

5.2. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť ceny uvedené v Cenníku, pričom zmena je účinná momentom zverejnenia zmeneného znenia Cenníka na miestach uvedených v predchádzajúcom bode týchto Všeobecných podmienok. Uvedené neplatí v prípade úhrady Predplatného, ktorého cena platí po celú dobu, za ktorú bolo Predplatné uhradené.

5.3. Platba za využitie Služieb je možná len ako bezhotovostná elektronická platba prostredníctvom platobných kariet určených Poskytovateľom certifikovanej platobnej brány, napríklad Mastercard, Maestro, VISA, VISA Electron, Diners Club, prípadne iných spôsobov platby, ktoré Poskytovateľ platobnej brány v aktuálnom čase uvádza.

5.4. Za použitie príslušnej platobnej karty zodpovedá výlučne Užívateľ. Použitím karty sa má za to, že Užívateľ je oprávnený na jej použitie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za použitie falošnej platobnej karty, odcudzenej, prípadne firemnej karty.

5.5. Prípadné námietky voči zúčtovanej platbe je Užívateľ oprávnený nahlásiť na príslušný telefonický alebo e-mailový kontakt.VI. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

6.1. V prípade, že Užívateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, Užívateľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu.

6.2. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Užívateľa podľa predchádzajúceho bodu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Prevádzkovateľa voči Užívateľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

6.3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Užívateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. 

6.4. Užívateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 2.VII. Reklamačný poriadok

7.1. Vzhľadom na špecifické vlastnosti poskytovaných služieb tento Reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamácii kvality poskytovaných Služieb Prevádzkovateľom.

7.2. Užívateľ uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese ecoprogress@ecoprogress.eu, ihneď bez zbytočného odkladu po zistení vady Služby, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní, odo dňa kedy došlo k vade.

7.3. Užívateľ je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady Služby, identifikačné údaje Užívateľa (meno, priezvisko a e-mailovú adresu), dátum, kedy došlo k vade a navrhovaný spôsob vyriešenia reklamácie.

7.4. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady Služieb v súlade s platnými právnymi predpismi, Všeobecnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom. Vadami sa rozumejú prípady, kedy Služba nespĺňa požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a/alebo nie je poskytovaná v súlade s platnými právnymi predpismi alebo Všeobecnými podmienkami. Vadou Služby sa rozumie najmä:

7.5. Reklamáciou podľa tohto Reklamačného poriadku nie je podanie Užívateľa týkajúce sa jeho nespokojnosti ohľadne poskytovaných Služieb, ktoré nie je vadou v zmysle platných predpisov alebo tohto Reklamačného poriadku alebo nespokojnosť so samotným procesom vybavenia sťažnosti alebo reklamácie.

7.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Služby spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, za nesprávne údaje uvedené Užívateľom, za služby, ktoré Prevádzkovateľ neposkytuje vo svojom mene (napríklad využívanie Cyklosafe; v takom prípade platia Reklamačné poriadky týchto obchodných partnerov-subdodávateľov), za vady spôsobené v rozpore s obvyklým spôsobom používania, zásahom nepovolanej osoby, prípadne iným neodborným zásahom.

7.7. V prípade, ak sa reklamácia týka správnosti úhrady ceny za Služby alebo uskutočnenia platby, až do riadneho vybavenia reklamácie nie je Prevádzkovateľ povinný namietanú platbu za Službu vrátiť v prospech Užívateľa.

7.8. Reklamácie vybavuje Prevádzkovateľ.

7.9. Reklamačný poriadok neuvádza údaje o záručných opravách, nakoľko sa jedná o poskytovanie Služieb, v prípade ktorých s ohľadom na ich charakter neprichádzajú do úvahy záručné opravy.

7.10. Prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 (slovom: tridsať) dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Užívateľovi oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou.

7.11. Prevádzkovateľ je oprávnený reklamáciu odmietnuť, ak nie je podaná v súlade s týmto Reklamačným poriadkom alebo platnými právnymi predpismi, najmä ak:

7.12. Prevádzkovateľ bude o dôvodoch odmietnutia reklamácie informovať Užívateľa.

7.13. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Prevádzkovateľ a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne užívať bez vady, má Užívateľ právo na výmenu Služby alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Užívateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave Službu riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu Služby, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny Predplatného. 

7.14. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odstránením vady, b) výmenou Služby, c) vrátením kúpnej ceny Predplatného, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Predplatného, alebo e) odôvodneným zamietnutím reklamácie.VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Registráciou Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami a jej prílohami, najmä Reklamačným poriadkom a so spracúvaním osobných údajov a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

8.2. Ak z jednotlivých ustanovení výslovne nevyplýva inak, nepovažujú sa tieto Všeobecné podmienky za súčasť Rámcovej nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Vlastnikom Cyklosafe ako prenajímateľom a Užívateľom ako nájomcom.

8.3. Ak všeobecne záväzné právne predpisy neurčujú inak, Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Všeobecných podmienok, pričom ich zmena je účinná momentom zverejnenia ich nového znenia na Webovej aplikácií.

8.4. Akákoľvek komunikácia medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom musí prebiehať v slovenskom jazyku, ak nie je výslovne v týchto Všeobecných podmienkach alebo Prevádzkovateľom uvedené inak.

8.5. Tieto Všeobecné podmienky ako aj práva a povinnosti zmluvných strán z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.6. Prílohou týchto Všeobecných podmienok je Reklamačný poriadok a Podmienky ochrany osobných údajov